buu.mscim@gmail.com
Mobile & Services Computing and Information Mining and Networking

มหาวิทยาลัยบูรพา

A-wittawat

อ.วิทวัส พันธุมจินดา 
หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัย

A-surangkana

ผศ.ดร.สุรางคนา ธรรมลิขิต
นักวิจัย

A-jakkarin

ผศ.ดร.จักริน สุขสวัสดิ์ชน
นักวิจัย

A-ureerat

ผศ.ดร.อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน
นักวิจัย

A-worawit

อ.วรวิทย์ วีระพันธุ์ 
นักวิจัย

A-hemmarat

อ.เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์
นักวิจัยและเลขานุการห้องปฏิบัติการวิจัย

 

 

 

ที่ปรึกษา ห้องปฏิบัติการวิจัย

A-saree

  อ.เสรี ชิโนดม 

A-rawitat

อ.รวิทัต ภู่หลำ

 

 

Back to Top