USB Detector

บทคัดย่อ

วิชาการเขียนโปรแกรมเป็นวิชาที่สำคัญของนิสิตนักศึกษาที่เรียนเกี่ยวกับ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การวัดผลที่สำคัญและขาดไม่ได้คือการสอบภาคปฏิบัติที่ให้นิสิตนักศึกษาเขียนและส่งตัวโปรแกรมจริงๆ เพื่อนำผลการตรวจตัวโปรแกรมมาใช้วัดผลการเรียนและทักษะการเขียนโปรแกรม แต่ปัญหาที่มักจะพบในการทดสอบในภาคปฏิบัติคือ 1) ผู้เข้าสอบมีการลักลอบนำข้อมูลที่พกมาในอุปกรณ์ USB ที่เตรียมมาใช้ในการทำแบบทดสอบ 2) ผู้เข้าสอบสามารถคัดลอกแฟ้มคำตอบของตนเองแล้วส่งให้เพื่อนผ่านทางอุปกรณ์ USB และ 3) ผู้เข้าสอบมีจานวนมาก ทำให้ผู้คุมสอบนั้นไม่สามารถตรวจดูได้อย่างทั่วถึง การทำทุจริตจึงทำได้ง่าย โปรแกรมตรวจจับการใช้งานอุปกรณ์ USB (USB Detector) จะช่วยดักจับการทำทุจริตของผู้เข้าสอบ จะเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยให้ความสะดวกแก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้คุมสอบ

คำสำคัญ

Usb/usb detector

รางวัลที่ได้รับ

เข้าร่วมประกวด NSC ระดับภาคตะวันออก และได้รับทุนงวดที่ 2

ชื่อผู้พัฒนา

นายพชร ทองภักดี
นายพีระ งามพงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล
ดร.จักริน สุขสวัสดิ์ชน