โปรแกรม “โรงเรียนของหนู”

บทคัดย่อ

โปรแกรม “โรงเรียนของหนู” เป็นแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ หรือ ใช้งานผ่านโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง คุณครู และฝ่ายธุรการของโรงเรียน โดยคุณครูหรือผู้ปกครองสามารถติดตาม พฤติกรรมของนักเรียนหรือบุตรหลานได้อย่างใกล้ชิด เช่น การเข้าชั้นเรียน การส่งการบ้าน ผลคะแนน การสอบและข่าวสารกิจกรรมของโรงเรียน เป็นต้น ซึ่งการติดต่อสื่อสารสามารถสร้างความสะดวกรวดเร็ว และ เป็นการนาเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับด้านการศึกษา โปรแกรมนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้โปรแกรม Xcodeและภาษา Objective – c และรองรับภาษาไทยโดยเน้นการออกแบบให้ใช้ง่าย

คำสำคัญ :

โรงเรียน/ แอปพลิเคชั่น / objective – c

รางวัลที่ได้รับ

เข้าร่วมประกวด NSC ระดับภาคตะวันออก และได้รับทุนในงวดที่ 2

ชื่อผู้พัฒนา :

นายทวีศักดิ์
เอี่ยมสวัสดิ์
นายถิรายุ
วรรณีเวชศิลป์
นายวันปิติ
ทั้งวัชรพงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

ดร. สุนิสา ริมเจริญ
ดร. จักริน สุขสวัสดิ์ชน

ตัวอย่างภาพหน้าจอ

[nggallery id=13]