โปรแกรม “เตือนภัย รู้ทัน เบาหวาน” บนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา

บทคัดย่อ

โปรแกรม “เตือนภัย รู้ทัน เบาหวาน” นี้ถูกพัฒนาเพื่อใช้งานกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ ที่ใช้ระบบปฏิบัติการไอโอเอส โดยเฉพาะไอแพด โดยโปรแกรมนี้แบ่งเป็น 4 ระบบย่อย ดังนี้
1. ระบบแนะนำอาหาร สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือบุคคลที่สนใจที่ต้องการควบคุมอาหาร เพื่อลดอัตราเสี่ยงการเป็นเบาหวานหรือควบคุมน้ำหนักตัวเพื่อห่างไกลโรคเบาหวาน
2. แหล่งให้ความรู้โรคเบาหวาน ซึ่งครอบคลุมทุกเรื่องที่เกี่ยวกับโรคเบาหวาน
3. ระบบติดตามเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคเบาหวาน เพื่อเป็นช่องทางในการติดตามอาการและติดต่อสื่อสารกัน เพื่อการรรักษาได้ทันท่วงทีของผู้ป่วยกับแพทย์
4. แบบประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวาน เพื่อการประเมินความเสี่ยงของตนเองกับโรคเบาหวาน
โดยโครงการนี้มีจุดเด่นที่สำคัญของโปรแกรม คือการครอบคลุมทุกเรื่องที่เกี่ยวกับโรคเบาหวาน การใช้งานที่ง่ายและรองรับภาษาไทย

คำสำคัญ :

ระบบแนะนำอาหาร/แหล่งให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน/ระบบติดตามเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคเบาหวาน/แบบประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวาน

รางวัลที่ได้รับ

รางวัล Best Paper จากงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (the ASEAN Undergraduate Conference in Computing: AUCC) ที่คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

เข้าร่วมประกวด NSC ระดับภาคตะวันออก และได้รับทุนในงวดที่ 2

 

ชื่อผู้พัฒนา :

นายสุเมธ ดาราพิสุทธิ์
นายชลธวัช ศรีศาลา
นางสาวณัฏฐนันท์ แสงสุริย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

ดร. อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน
ดร. จักริน สุขสวัสดิ์ชน

 

ตัวอย่างหน้าจอ

[nggallery id=12]