ฝึกลากเส้น

 

บทคัดย่อ

โครงการนี้ได้นําเสนอ “โปรแกรมฝึกลากเส้น (Start Drawing)” สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกสอนวิธีลากเส้นในรูปแบบต่างๆ พัฒนากล้ามเนื้อและทักษะในการลากเส้น โดยที่ครูสามารถที่จะสร้างแบบฝึกขึ้นมา ให้เด็กสามารถทำแบบฝึกตามที่กำหนด และครูสามารถที่จะติดตามการทำแบบฝึกของนักเรียน
โปรแกรมฝึกลากเส้นเป็นการประยุกต์ใช้อุปกรณ์แท็บเล็ต บนระบบปฏิบัติการ Android ร่วมกับจอสัมผัสและระบบเครือข่าย ออกมาในรูปแบบของการฝึกลากเส้น เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็ก สำหรับ การเขียนตัวอักษรโดยจะมีการให้คะแนนผลงานของผู้ใช้โดยเปรียบเทียบ รหัสทิศทาง (Chain Code) ระหว่างแบบฝึกและ ผู้ใช้ว่ามีความใกล้เคียงกันมากหรือน้อยแสดงออกมาเป็นคะแนนให้ทราบ
ซึ่งผลการจำลองการทำสอบโปรแกรมสามารถที่จะให้เด็กใช้ในการฝึกลากเส้นแสดงผลออกมาเป็นคะแนนให้ทราบ และครูสามารถ สร้างแบบฝึกหัดและติดตามการทำแบบฝึกของเด็กได้

คําสําคัญ:

แท็บเล็ต/คะแนน/ลากเส้น/เปรียบเทียบ/รหัสทิศทาง

Abstract

In this project, we propose an application “StartDrawing” for enhancing students’ learning skills. It is designed for children who want to practice drawings in various exercises, which helps developing muscles and drawing skills. Parents or Teachers are able to create their own exercises and keep tracks their children’s progress.
StartDrawing is an application running on a tablet device with an network-enabled Android OS and a touch screen. Children use it for practice drawing by connection lines, which helps muscle development for writing. The application provides scores by measuring similarity between children’s drawings and chain codes.
The simulation results show the application is able to achieve all of the goals: parents or teachers can create their own exercises, keep track of development progress by looking up scores.

Keywords:

Tablet/Scoring/Drawing/Comparison/ChainCode

ผู้พัฒนา

นาย มนตรี งามอัครกุล
นางสาว ปวรวรรณ อาชาภิชาติ
นางสาว จริยา มงคลธนวัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

อาจารย์ จักริน สุขสวัสดิ์ชน
อาจารย์ เหมรัศมิ์ วชิรหัตพงศ์

รางวัลที่ได้รับ

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับประเทศไทย การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (NSC 2013) ในมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย

563426_545922785441459_1247966850_n

ตัวอย่างหน้าจอ

[nggallery id=10]