MSCIM JAVA Programming

15 ธันวาคม 2012 ภายในห้องปฏิบัติการวิจัย MSCIM ได้มีการจัดกิจกรรม JAVA Programming สำหรับนิสิตผู้สนใจในการพัฒนาเขียนโปรแกรม