สมาชิก

มหาวิทยาลัยบูรพา

๐ อ.วิทวัส พันธุมจินดา หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัย

๐ ผศ.ดร.สุรางคนา ธรรมลิขิต นักวิจัย

๐ ดร.จักริน สุขสวัสดิ์ชน นักวิจัย

๐ ดร.อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน นักวิจัย

๐ อ.วรวิทย์ วีระพันธุ์ นักวิจัย

๐ ดร.คนึงนิจ กุโบลา นักวิจัย

๐ ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล นักวิจัย

๐ นายเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ ผู้ช่วยนักวิจัยและเลขานุการ

ที่ปรึกษา ห้องปฏิบัติการวิจัย

๐ อ.เสรี ชิโนดม นักวิจัย

๐ อ.รวิทัต ภู่หลำ  อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


นิสิตประจำห้องปฏิบัติการวิจัย