เกี่ยวกับ

ห้องปฏิบัติการวิจัย เป็นห้องปฏิบัติการวิจัยของคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นการรวมตัวของอาจารย์ที่มีความมุ่งหวังในการพัฒนานิสิตให็เป็นเลิศในงานวิชาการที่ตนสนใจ

ห้องปฏิบัติการวิจัยจะเน้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในด้านต่างๆ ดังนี้

  • Mobile Computing & Application เป็นงานวิจัยทางด้านการประมวลผลผ่านระบบเครือข่ายเคลื่อนที่ สำหรับการทำงานที่ต้องการความต่อเนื่องตลอดเวลา หรืองานที่ต้องออกไปนอกสถานที่ แต่มีความจำเป็นในการรับรู้หรือปรับปรุงข้อมูล Information ต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันเสมอ ได้มีการนำเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่ต้องทำงานนอกสถานที่สามารถทำงานผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะไกล ซึ่งรวมถึงงานวิจัยทางด้าน Mobile Application และ Mobile Technology
  • Data Mining เป็นงานวิจัยทางด้านการทําเหมืองข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งสารสนเทศนั้นไม่เฉพาะเจาะจงกับชุดข้อมูลใดข้อมูลหนึ่ง จึงหมายรวมถึงงานวิจัยทางด้านการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) คือกระบวนการที่กระทํากับข้อมูลจํานวนมากเพื่อค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั้น งานวิจัยทางด้านการทำเหมืองข้อมูลเว็บ (Web Mining) ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งของการนำหลักการ Data Mining มาใช้กับข้อมูลที่อาจมีขนาดใหญ่มาก ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จาก WEB เพื่อนำสารสนเทศที่ได้ไปใช้ปรับปรุงการให้บริการ
  • Web Mining
  • งานวิจัยในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น Information Retrieval , Semantic Web , Intelligent Web ซึ่งเป็นงานวิจัยที่มีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัยใน ๓ หัวข้อที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :  038-102044 ต่อ 26

อีเมลล์ : mscim.buu@hotmail.co.th