«

»

ก.พ. 26

โครงการที่ 2/56 อบรมการเขียน

IOS
โครงการที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมกราฟฟิกและเกมส์บนระบบปฏิบัติการ iOS
วันที่ 8-9 เมษายน 2556
**วิทยากรรับเชิญพิเศษ

หมายเหตุ รับเฉพาะนิสิตที่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมบน iOS มาแล้วเท่านั้น

(MSCIM) กิจกรรมที่ 2 (iOS)

แบบฟอร์ม (MSCIM) กิจกรรมที่ 2 (iOS) นี้ไม่รับคำตอบแล้ว

โปรดลองติดต่อเจ้าของแบบฟอร์ม หากคิดว่าเกิดจากความผิดพลาด