«

»

ก.พ. 26

โครงการที่ 1/56 อบรมการเขียน HTML5

HTML5_Logo_256

โปรแกรมที่ต้องใช้สำหรับการอบรม

-  Google Chrome [ 32 bit ]  [ 64 bit ]

-  Appserv 2.5.10

-  JDK 7  [32 bit]  [64 bit]

- netbeans 7.3