การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Mobile Web Application Development with HTML5 and CSS3”

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยห้องปฏิบัติการวิจัย Mobile & Services Computing and Information Mining and Networking Laboratory (MSCIM) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Mobile Web Application Development with HTML5 and CSS3” ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องเรียนทางไกล MIT ชั้น ๕ อาคารเกษม จาติกวณิช มหาวิทยาลัยบูรพา โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจงานด้านการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นโดยใช้ HTML5 และ CSS3 พร้อมทั้งพัฒนาทักษะโดยให้นิสิตได้ลงมือปฏิบัติจริง ในการนี้ทางห้องปฏิบัติการ MSCIM ได้เชิญนายปิยะฉัตร แจ่มใส มาเป็นวิทยากรพิเศษร่วมกับทีมคณาจารย์จากห้องปฏิบัติการวิจัย MSCIM ซึ่งการอบรมได้รับการตอบรับอย่างดีจากนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาจากทั้งสามวิทยาเขต ได้แก่ นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี

883073_125186754339911_638329134_o 902952_124789821046271_463306683_o 903477_124640267727893_1303571255_o 883793_124639301061323_1675289724_o 906653_125070804351506_1189005448_o 893044_125222281003025_160029780_o 883784_125222741002979_425319496_o 885058_125222531003000_495086691_o