ตัวอย่างวิธีการอ่านข้อมูลจาก Database (MySQL) โดยใช้ PHP และ JSON

          ในการดึงข้อมูลจาก MySQL ในฝั่ง Server นั้นจะใช้ PHP ในการดึงข้อมูลและเปลียนให้อยู่ในรูปแบบของ JSON เพื่อสามารถที่จะนำมาใช้กับ Android ได้

Code ในส่วนของฐานข้อมูล MySQL :

CREATE TABLE `people` (
 `id` int(11) NOT NULL,
 `name` varchar(100) NOT NULL,
 `sex` varchar(1) NOT NULL,
 `birthyear` int(11) NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

INSERT INTO `people` VALUES (0, 'นางดอกส้มสีทอง', 'F', 2010);
INSERT INTO `people` VALUES (1, 'Slayer', 'M', 1991);
INSERT INTO `people` VALUES (2, 'Petdo', 'M', 2011);
INSERT INTO `people` VALUES (3, 'มนุษย์ต่างดาว', 'F', 1500);

Code ในส่วนของ PHP ในการดึงข้อมูลออกมาในรูปแบบของ JSON (แนะนำว่า Save แบบ ANSI เนื่องจากผมลอง UTF-8 แล้วมันส่งข้อมูลออกมามั่วนิดหน่อยทำให้ไม่สามารถทำงานได้) :

<?php
mysql_connect("host","username","password");
mysql_select_db("database");

//ดึงข้อมูลออกมาในรูปแบบ UTF 8
mysql_query("SET NAMES UTF8");

//ส่วนของ SELECT ข้อมูลจาก DataBase
$moreYear=$_REQUEST['moreYear'];
if(!$moreYear) $moreYear=0;
$q=mysql_query("SELECT * FROM people where birthyear > $moreYear");
while($e=mysql_fetch_assoc($q))
    $output[]=$e;

//แปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของ JSON และพิมพ์ข้อมูลออกมา
print(json_encode($output));
mysql_close();
?>

XML ในส่วนของ View :

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<AbsoluteLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:orientation="vertical"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  >
<TextView
android:layout_height="150px"
android:layout_width="300px"
android:text="JSON :"
android:id="@+id/txtJson"
android:layout_x="16dp"
android:layout_y="10dp" />
<TextView
android:layout_height="300px"
android:layout_width="300px"
android:text="RESULT :"
android:id="@+id/txtResult"
android:layout_x="16dp"
android:layout_y="147dp" />
</AbsoluteLayout>

XML ในส่วนของ AndroidManifest.xml (เพิ่มก่อน Tag application) :

<uses-sdk android:minSdkVersion="8" />
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />

Code ในส่วนของ JAVA :

package slayer.TestDB;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.util.ArrayList;

import org.apache.http.HttpEntity;
import org.apache.http.HttpResponse;
import org.apache.http.NameValuePair;
import org.apache.http.client.HttpClient;
import org.apache.http.client.entity.UrlEncodedFormEntity;
import org.apache.http.client.methods.HttpPost;
import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient;
import org.apache.http.message.BasicNameValuePair;
import org.json.JSONArray;
import org.json.JSONException;
import org.json.JSONObject;

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.widget.LinearLayout;
import android.widget.TextView;

public class TestDBActivity extends Activity {
     //กำหนดที่อยู่ของไฟล์ php ในการดึงข้อมูล
     //หากใช้เครื่องที่รัน Emulator เป็น Server ให้ใช้ IP 10.0.2.2 (เครื่องเราเอง)
    public static final String KEY_SERVER = "http://10.0.2.2/android/getData.php";

    private TextView txtJson; //Text แสดงข้อมูล JSON
    private TextView txtResult; //Text แสดงข้อมูลที่ได้จาก Server

    /** Called when the activity is first created. */
    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.main);

    //เตรียม View
    txtJson = (TextView) findViewById(R.id.txtJson);
    txtResult = (TextView) findViewById(R.id.txtResult);

    ทำการดึงข้อมูลโดยใช้ฟังก์ชัน getServerData()
    txtResult.setText("RESULT : n" + getServerData());
     }

 private String getServerData() {
 String returnString = "";
 InputStream is = null;
 String result = "";
 //ส่วนของการกำหนดตัวแปรเพื่อส่งให้กับ php
 //ส่วนนี้สามารถประยุกต์ไปใช้ในการเพิ่มข้อมูลให้กับ Server ได้
 //จากตัวอย่างส่งค่า moreYear ที่มีค่า 1990
 ArrayList<NameValuePair> nameValuePairs = new ArrayList<NameValuePair>();
 nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("moreYear", "1990"));

 //ส่วนของการเชื่อมต่อกับ http เพื่อดึงข้อมูล
 try {
  HttpClient httpclient = new DefaultHttpClient();
  HttpPost httppost = new HttpPost(KEY_SERVER);
  httppost.setEntity(new UrlEncodedFormEntity(nameValuePairs));
  HttpResponse response = httpclient.execute(httppost);
  HttpEntity entity = response.getEntity();
  is = entity.getContent();
 } catch (Exception e) {
  Log.e("log_tag", "Error in http connection " + e.toString());
 }

 //ส่วนของการแปลงผลลัพธ์ให้อยู่ในรูปแบบของ String
 try {
  BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(
   is, "iso-8859-11"), 8);
  StringBuilder sb = new StringBuilder();
  String line = null;
  while ((line = reader.readLine()) != null) {
  sb.append(line + "n");
  }
  is.close();
  result = sb.toString();
 } catch (Exception e) {
  Log.e("log_tag", "Error converting result " + e.toString());
 }

 //ส่วนของการแปลงข้อมูล JSON ออกมาในรูปแบบของข้อมูลทั่วไปเพื่อนำไปใช้
 try {
  //แสดงผลออกมาในรูปแบบของ JSON
  txtJson.setText("JSON : n" + result);

  JSONArray jArray = new JSONArray(result);
  for (int i = 0; i < jArray.length(); i++) {
  JSONObject json_data = jArray.getJSONObject(i);

  //พิมพ์ Log ดูเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด
  Log.i("log_tag",
   "id: " + json_data.getInt("id") + ", name: "
    + json_data.getString("name") + ", sex: "
    + json_data.getString("sex") + ", birthyear: "
    + json_data.getInt("birthyear"));

  //นำข้อมูลใส่ตัวแปรเพื่อไปแสดงต่อ
  returnString += "nID : " + json_data.getInt("id")
   + "nName : " + json_data.getString("name")
   + "nSex : " + json_data.getString("sex")
   + "nBirthyear: " + json_data.getInt("birthyear")
   + "n";
  }
 } catch (JSONException e) {
  Log.e("log_tag", "Error parsing data " + e.toString());
 }

  //ส่งผลลัพธ์ไปแสดงใน txtResult
 return returnString;
 }
}

Credits : http://www.anddev.org/networking-database-problems-f29/connecting-to-mysql-database-t50063.html