การประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ประจำปี 2557 (AUCC 2014) และ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัล

งานการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ประจำปี 2557 (The ASEAN Undergraduate Conference in Computing : AUCC 2014) ที่จัดขึ้นในวัน พฤหัสบดีที่ 20 และ วันศุกร์ที่ 21  กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  ทางมหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกับคณะวิทยาการสารสนเทศและห้องปฏิบัติการวิจัย MSCIM ได้ส่งนิสิตเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงาน ซึ่งได้รางวัลผลงานระดับดีเยี่ยม  4 รางวัล และรางวัลผลงานระดับดี  5 รางวัล

บรรยากาศภายในงาน

IMG_8409

1932446_4072651352723_890897552_n

IMG_8448

IMG_8446

1796497_658165317563654_1333625818_n

1926926_658165367563649_1933998920_n

1780909_658148027565383_438624974_n

ห้องปฏิบัติการวิจัย MSCIM ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทั้ง 9 คนที่ได้รับรางวัลในนิสิตที่ได้รับรางวัล ได้แก่

 • รางวัลระดับดีเยี่ยม ประเภท Oral ได้แก่
 1. ชื่อผลงาน : Applying the K-means Clustering Algorithm to Improve the Prediction Process in User-base Music Recommendation
  ชื่อผู้วิจัย : นางสาวมาลินี มีโพธิ์
  1618655_658147774232075_1390837274_n
 2. ชื่อผลงาน : Music Prediction Algorithm by Using Collaborative Filtering Technique Considered the Data Sparsity
  ชื่อผู้วิจัย : นายอานันท์ ศรีสันติสุข1604393_658147800898739_774517052_n
 3. ชื่อผลงาน : Triangle-Box Counting Method of Fractal Dimension Estimation for Binary Images
  ชื่อผู้วิจัย : นางสาวจันทกานต์  สพรั่งผล
  1795480_658147747565411_670441117_n
 4. ชื่อผลงาน : Image Compression Using Block Truncation Coding
  ชื่อผู้วิจัย : นางสาวเจนจิรา  คงมาก
  988387_658147720898747_134601107_n
 • รางวัลระดับดี ประเภท Oral
 1. ชื่อผลงาน : Content-based and Collaborative Filtering Algorithms for Personalized Product Recommendation System
  ชื่อผู้วิจัย : นายทวีศักดิ์  เอี่ยมสวัสดิ์
  1779777_658147840898735_1461242749_n
 2. ชื่อผลงาน : The Development of Rating Score Prediction Algorithm in User-based Music Recommendation
  ชื่อผู้วิจัย : นางสาวณัฏฐนันท์ แสงสุริย์
  1925236_658147864232066_1548308130_n
 3. ชื่อผลงาน : The Management System for Multiple-Choice Answer Sheets Checking by Using Digital Image Processing for Education Institution
  ชื่อผู้วิจัย : นางสาวนฤมล รัตนปริยานุช , นายวันปิติ ทั้งวัชรพงศ์ และ นายธีรวัต เนตรปิยะฉัตร
  1907584_658147884232064_2142704577_n
 4. ชื่อผลงาน : Applying K-means Algorithm with Item-based and User-based Collaborative Filtering
  ชื่อผู้วิจัย : นางสาวปวรวรรณ อาชาภิชาติ ,นางสาวขวัญแก้ว รอดไพร และคณะ
  1904221_658147924232060_1317384788_n
 5. ชื่อผลงาน : Hands-on English
  ชื่อผู้วิจัย : ธาม แก้วสนธิ
  1601360_658147950898724_1442311224_n