ห้องปฏิบัติการวิจัย MSCIM ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลการแข่งขันการพัฒนาโปรแกรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๖ รอบก่อนชิงชนะเลิศ

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตห้องปฎิบัติการวิจัยทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันการพัฒนาโปรแกรมแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๑๖ รอบก่อนชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ดังนี้

ทุนจำนวน ๕,๐๐๐ บาท ได้แก่

1526346_3950811306798_482245756_n
– ระบบรักษาความปลอดภัยบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ พัฒนาโดย นายวิทวัส ทองเขียว นายพีระพัฒน์ สนองสุข นายกฤษฎา หิรัญศรี มี ดร.จักริน สุขสวัสดิ์ชน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

1530424_3950775905913_1249844497_n
– ระบบจัดการการตรวจกระดาษคำตอบแบบปรนัยด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพดิจิทัล พัฒนาโดย นายวันปิติ ทั้งวัชรพงศ์ นายธีรวัต เนตรปิยะฉัตร นางสาวนฤมล รัตนปริยานุช มี ดร.จักริน สุขสวัสดิ์ชน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

1560524_3950771585805_171798417_n
– อุปกรณ์ตรวจจับการรั่วไหลของน้ำ พัฒนาโดย นายกันตพงศ์ ภิญโญ นางสาวศุภนาถ ทองเต็ม นายศิริวัฒน์ แสงบัลลังค์ มี ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ทุนจำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท ได้แก่

1601552_3950761745559_1298785647_n
– สนุกไปกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ พัฒนาโดย นายวัชระ ฮ่องกิ้ม นางสาวฉัตรทิพย์ สุนย์ตะคุ มี ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล เป็นที่อาจารย์ที่ปรึกษา

1496620_3950787466202_1312127848_n
– การประมาณพื้นที่วัตถุด้วยอุปกรณ์มือถือ พัฒนาโดย นายเอกพิภพ โคตรภูมี มี ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล เป็นที่อาจารย์ที่ปรึกษา
ขั้นตอนวิธีการกรองข้อมูลโดยเนื้อหาและการกรองร่วมสำหรับระบบแนะนำสินค้าให้กับผู้บริโภคโดยพิจารณาตามลักษณะ ความชอบส่วนบุคคล พัฒนาโดย นางสาววณิชา ปิ่นมณี นางสาวธันยพร สามเสน มี ดร.จักริน สุขสวัสดิ์ชน เป็นที่อาจารย์ที่ปรึกษา

1546424_3950823667107_953609818_n
– ผู้ช่วยอัจฉริยะสำหรับคนเดินทาง พัฒนาโดย นายถิรายุ วรรณีเวชศิลป์ นายนิรพันธ์ พุทธเจริญ นายไพโรจน์ ตาดี มี ดร.จักริน สุขสวัสดิ์ชน เป็นที่อาจารย์ที่ปรึกษา

1533749_3950831427301_1122239851_n
– โปรแกรมสร้างสื่อกลางการสื่อสารผ่านวัตถุ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา พัฒนาโดย นายอานันท์ ศรีสันติสุข นางสาวลัดดาวัลย์ กองวงค์ มี อาจารย์วรวิทย์ วีระพันธุ์ เป็นที่อาจารย์ที่ปรึกษา

942502_3950792306323_19166798_n
– ขั้นตอนวิธีการกรองข้อมูลโดยเนื้อหาและการกรองร่วมสาหรับระบบแนะนาสินค้าให้กับผู้บริโภคโดยพิจารณาตามลักษณะความชอบ พัฒนาโดย นายทวีศักดิ์ เอี่ยมสวัสดิ์ นางสาววณิชา ปิ่นมณี นางสาวธันยพร สามเสน มีดร.จักริน สุขสวัสดิ์ชน ดร.อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน เป็นที่อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์จักริน สุขสวัสดิ์ชน ได้ฝากแง่คิดให้กับนิสิตทุกคนไว้ว่า
“หลังจากการแข่งขัน NSC ผ่านไป ผมอยากจะให้นิสิตทุกคนเก็บประสบการณ์แง่คิดและการทำงานที่ได้จากการแข่งขันนี้
การทำงานร่วมกันเป็นทีมของนิสิตกับอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ความสำเร็จของหลายๆกลุ่มเกิดจากการทำงานร่วมกันเป็นทีมและความผิดพลาดของหลายกลุ่มก็เกิดมาจากการทำงานร่วมกันเป็นทีมเช่นกัน สำหรับบิสิตที่ไม่ได้รับรางวัลก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะทุกคนทำดีที่สุดแล้ว สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ อย่างน้อยสิ่งที่เราได้คือ “ประสบการณ์ที่มีค่าที่หาไม่ได้ในห้องเรียน”แต่จงจำไว้ว่าทุกสนามการแข่งขัน “คนที่สมบูรณ์กว่า คนที่พร้อมกว่า ย่อมได้รับโอกาสที่ดีกว่าครับ”

ภาพบรรยากาศภายในงาน

5285_3952741675056_1479086526_n69532_3950854707883_1144622084_n

942502_3950792306323_19166798_n

995285_3952723394599_785445412_n

1005390_3952728794734_1584571271_n

1011787_3950801026541_1886294922_n

1012005_3952737074941_1213319225_n

1013786_3952738514977_780395213_n

1016382_3950837067442_3849820_n

1016435_3952721834560_695077026_n

1016759_3952730674781_1723289463_n

1017281_3952725994664_128662947_n

1043907_3952742635080_2130092157_n

1185394_3952727194694_1472289805_n

1425623_3952736434925_1219158341_n

1477378_3952723754608_954354536_n

1484095_3952739154993_97672354_n

1486657_3952736034915_1985955878_n

1493242_3952728114717_1078073793_n

1496620_3950787466202_1312127848_n

1503333_3950852467827_1977947230_n

1505059_3952722274571_1931620388_n

1505296_3952747555203_831251242_n

1507648_3952734914887_1532477929_n

1507826_3952722794584_1417275675_n

1507938_3952740395024_1827789564_n

1511239_3950779706008_1565336366_n

1512515_3952733314847_1327725280_n

1512589_3952728554728_1362042758_n

1517477_3950823267097_1731500852_n

1520699_3952748715232_808261306_n

1525165_3950818666982_1345058959_n

1525348_3952722514577_1682214071_n

1525503_3952724754633_355836533_n

1525532_3952722994589_1898805752_n

1526346_3950811306798_482245756_n

1526386_3952726714682_217383797_n

1526422_3952732314822_680204768_n

1530424_3950775905913_1249844497_n

1533749_3950831427301_1122239851_n

1545770_3952737874961_1780688571_n

1546424_3950823667107_953609818_n

1549222_3952724034615_1795535842_n

1555514_3950762585580_551517042_n

1557623_3950766705683_848610254_n

1560524_3950771585805_171798417_n

1601054_3952725274646_593735852_n

1601242_3952749275246_11458632_n

1601552_3950761745559_1298785647_n

1604365_3952734234870_1755894419_n

1604386_3952726554678_2038419100_n

1604871_3952724314622_1693000247_n