กิจกรรมการสอนเขียนโปรแกรม Android ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2556 และวันที่ 14 กรกฎาคม 2556

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยห้องปฏิบัติการวิจัย Mobile & Services Computing and Information Mining and Networking Laboratory (MSCIM) ได้จัดให้มีการสอนการเขียนโปรแกรม Android ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2556 และวันที่ 14 กรกฎาคม 2556 เวลา 10:00 – 16:00 ณ อาคารสิรินธร ชั้น 4 ห้อ 413 โดยการจัดให้มีการสอนเขียนโปรแกรม Android ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจงานด้านการพัฒนาโปรแกรม Android พร้อมทั้งพัฒนาทักษะโดยให้นิสิตได้ลงมือปฏิบัติจริง ในการนี้ทางห้องปฏิบัติการ MSCIM ได้เชิญ นายปิยะฉัตร แจ่มใส และ นายมนตรี งามอัครกุล มาเป็นผู้สอนในครั้งนี้

ประมวลผลภาพกิจกรรมการเรียนการสอนเขียนโปรแกรม Android

 

วันที่ 7 กรกฎาคม

969006_670080103007684_871774025_n